A PELSO MÉDIA 2020 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. 1.1 A jelen Tájékoztatóban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a drot.info internetes portált (a továbbiakban: Portál) kiadó és üzemeltető Pelso Média 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8713 Kéthely, Magyari utca 54.; cégjegyzékszám: 14-09-317580) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel, a Portál felhasználóiról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveire nézve magára nézve kötelezőnek ismer el.
  2. 1.2 A jelen Tájékoztató értelmezésében adatkezelő a Pelso Média 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat (a továbbiakban: Adatkezelő).
  3. 1.3 A jelen Tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a Portálon az Adatkezelő médiatartalom-szolgáltatását igénybe veszi (azaz a Portált látogatja), illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).
 2. 2. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
  1. 2.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:
   1. a) online tartalomszolgáltatás,
   2. b) felhasználói megkeresések kezelése és intézése, valamint
   3. c) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
  2. 2.2 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 2. pontban írt céloktól eltérő módon nem használhatja fel.
  3. 2.3 Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során az általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  4. 2.4 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait veheti igénybe, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.
 3. 3. AZ ADATKEZELŐ FŐTEVÉKENYSÉGÉNEK VÉGZÉSE SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE
  1. 3.1 A Portálra történő belépés során automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb, jellemzően 3 (három) napnál rövidebb ideig tárolja, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Ily módon az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra:
   1. a) IP cím,
   2. b) böngésző adatok és
   3. c) látogatási paraméterek stb.
  2. 3.2 Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a Portál magasabb színvonalú működésének, illetve a személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a Felhasználó a saját eszközéről törölheti, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. Saját tevékenységi körében az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó-oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A cookie-k a Felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k Felhasználó általi törléséig vannak jelen.
  3. 3.3 A 3. pontban felsorolt személyes adatokat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti. Ezen adatokat ugyanakkor az Adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, melyek lehetővé tennék az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását.
 4. 4. AZ ADATKEZELŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGE VÉGZÉSE SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE
  1. 4.1 Az Adatkezelő üzletszerzési-, és a Portál üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyéb céllal (pl. videós tartalommegosztás beépítése, közösségi média-jelenlét, adatvizualizáció stb.) felületet biztosíthat különböző külső szolgáltatók számára. Az Adatkezelő ennek keretében
   1. a) az online hirdetések kiszolgálásához médiahirdetési-felület értékesítőt, valamint webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vehet igénybe, továbbá
   2. b) lehetnek olyan külső szolgáltatók is, amelyekkel az Adatkezelő ugyan nem áll szerződéses viszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is hozzáférhetnek a Portálhoz, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására (a továbbiakban összefoglalóan: Harmadik Fél).
  2. 4.2 A Harmadik Fél 4.1 a) ponthoz kapcsolódó adatkezelésének célja üzletszerzési céllal különböző szolgáltatások nyújtása lehet, az alábbiak szerint:
   1. 4.2.1 Mind a Portál üzemeltetője, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta a Portált és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb. Az ennek érdekében végzett online mérések során ezen információk cookie-k segítségével állnak rendelkezésre a hirdető, illetve a hirdetést megrendelők számára, emellett a hirdetési felületek értékesítése is a Portál látogatottságai adatainak segítségével történik, melyeket Adatkezelő megoszt az adott Harmadik Féllel.
   2. 4.2.2 Szintén cookie-k segítségével van lehetőség a Felhasználók hirdetésekkel történő túlzott zavarásának elkerülésére, mivel ezáltal mérhető, hogy egyes hirdetések hány alkalommal jelentek meg egy adott Felhasználó számára és ha a Felhasználó nem érdeklődik (pl. nem kattint a hirdetésre), a hirdetés megrendelőjének kérése alapján az nem fog több alkalommal megjelenni részére.
   3. 4.2.3 A Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtására az alapján van lehetőség, hogy az adott felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely hirdetésekre kattintott, így a korábbi érdeklődési körének jobban megfelelő, relevánsabb hirdetések fognak megjelenni.
   4. 4.2.4 E körbe tartozik továbbá a személyes adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások, illetve a nem valós látogatói forgalom felderítése és megelőzése miatt.
  3. 4.3 A fentiekre tekintettel az online hirdetések Portálon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló rendszerek különböző személyes adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie-kat és egyéb ún. kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználó eszközén. Ezek az adatok a következők lehetnek:
   1. a) böngésző típusa és annak beállításai;
   2. b) az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
   3. c) cookie információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozására stb.);
   4. d) az IP-cím, amelyről a Felhasználó felkereste a Portált;
   5. e) egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes weboldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmentálása, amely alapján relevánsabb hirdetések biztosíthatók számukra;
   6. f) az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.
  4. 4.4 A 4.3 pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési, illetve hatékonyabb hirdetés-kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és az IP cím adatokat az Adatkezelő és a Harmadik Fél soha nem köti össze olyan egyéb információval, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Különösen nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó szenzitív adatok (pl. vallás, politikai nézet stb.).
  5. 4.5 Harmadik Fél a Portálon elhelyezett hirdetések személyre szabása/optimalizálása érdekében a jelen Tájékoztatóban kifejtettek szerint gyűjthet adatokat és cookie-kat. Az Adatkezelő az online hirdetési felületek biztosításával adatkezelési tevékenységet nem végez, sem akkor, ha saját maga értékesíti felületeit, sem akkor, ha az értékesítést a Harmadik Fél végzi – adatkezelést ilyenkor kizárólag a Harmadik Fél végez.
  6. 4.6 Harmadik Fél megrendelő az Adatkezelő egyéb tevékenysége keretében közzétett hirdetések Portálon történő megjelenéséhez és a megjelenések teljesülésének méréséhez hirdetés-kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veheti igénybe, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat használhat, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat gyűjthet. Az Adatkezelő ebben az esetben sem kezel személyes adatokat.
  7. 4.7 A Harmadik Fél rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Harmadik Fél saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Harmadik Fél a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje. A Harmadik Fél a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat az általános adatvédelmi rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel és erről – a 4.9.5 pont szerinti kivétellel – Adatkezelőnek nyilatkozatot tesz.
  8. 4.9 A Felhasználó a Portálra való belépéssel hozzájárul továbbá az eszközéhez kapcsolódó információk külső szolgáltató Harmadik Fél által történő hasznosításához, az alábbiak szerint:
   1. 4.9.1 Amennyiben a hirdetések kiszolgálásának biztosításáról gondoskodó Harmadik Fél minősül adatkezelőnek, vagy az Adatkezelő a Felhasználó közvetlen azonosítására nem alkalmas módon a böngészési előzmények alapján értékesítési, üzletszerzési céllal szegmentálási tevékenységet végző – ezáltal adatkezelőnek minősülő – Harmadik Fél szolgáltatását veszi igénybe; az Adatkezelő az adott Harmadik Fél elérhetőségi adataira, szolgáltatásaira, adatkezelésére és a kapcsolódó beállítások módosítására vonatkozó információk részletesebb megismertetése céljából a Felhasználó kérésére – a jelen Tájékoztatóban rögzített kapcsolatfelvételi rend szerint – további tájékoztatást ad.
   2. 4.9.2 Adatkezelő rögzíti, hogy a Portál üzemeltetése során igénybe veheti a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatásait. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a Portál használatának elemzését. A Google AdSense szintén cookie-t helyez el és ún. „web beacon”-t (a továbbiakban: web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. Az Adatkezelő a Google Inc. adatvédelmi irányelveinek részletesebb megismertetése céljából a Felhasználó kérésére – a jelen Tájékoztatóban rögzített kapcsolatfelvételi rend szerint – további tájékoztatást ad.
   3. 4.9.3 Adatkezelő rögzíti, hogy további, online forgalom- és közönségmérési szolgáltatás esetleges igénybevétele rendszerint ugyancsak cookie-k alkalmazásával járhat együtt a Felhasználó által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő Felhasználók megkülönböztetése, és a Felhasználókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az Adatkezelő ilyen szolgáltatás igénybevétele esetén az adott Harmadik Fél elérhetőségi adatairól, adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Harmadik Fél által alkalmazott cookie-k megtiltásának módjáról a Felhasználó kérésére – a jelen Tájékoztatóban rögzített kapcsolatfelvételi rend szerint – további tájékoztatást ad.
   4. 4.9.4 Adatkezelő felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Harmadik Felek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett webjelzőt és ún. „click tag”-et (a továbbiakban: kattintás-mérő) alkalmazhatnak. A Harmadik Fél által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetőek a Felhasználó eszközéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható azok használata. A Harmadik Fél által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A webjelző és kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség.
   5. 4.9.5 Adatkezelő felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a Portál üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 4.1 b) pont szerint lehetnek olyan külső szolgáltató Harmadik Felek, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses viszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban a Portálhoz ettől függetlenül hozzáférhetnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: YouTube LLC., Twitter International Company, Facebook Ireland LTD., Google LLC stb. Ezen Harmadik Felek a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
   6. 4.10 A jelen Tájékoztató 4. pontjában érintett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további hozzájárulás nélkül kezelheti.
 5. 5. KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL
  1. 5.1 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (pl. e-mail vagy levél útján), tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti e-mail címét és azt az adott kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
  2. 5.2 Az Adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködnek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
  3. 5.3 Az Adatkezelő szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja az így kezelt adatok körét, és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok további kezelését indokolja, amely esetben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig kerül sor.
 6. 6. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1. 6.1 Tájékoztatáshoz való jog
  2. A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor a kezelt személyes adatokhoz biztosítson a Felhasználó számára hozzáférést. A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó Harmadik Fél nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.
  3. 6.2 A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint kérheti a hiányos adatok kiegészítését.
  4. 6.3 Személyes adatok törlése iránti kérelem
  5. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez ez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törlésre kerülő) adatok nem állíthatók helyre.
  6. 6.4 Személyes adat kezelésének korlátozása
  7. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  8. 6.5 Személyes adatok átadásának, továbbításának kéréséhez való jog
  9. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő az általa rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
  10. 6.6 Tiltakozáshoz való jog
   1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
    a) a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez vagy az Adatkezelő/Harmadik Fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
   2. b) az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
   3. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetleges továbbításra kerültek.
  11. 6.7 A kérelem-benyújtás és a tájékoztatás-kérés módja, valamint a kapcsolódó határidők
   1. 6.7.1 A Felhasználó 6.1-6.6 pont szerinti jogosultságaival összefüggésben bármikor írásban, az Adatkezelő szerk@drot.info e-mail címérére, vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben küldhet kérelmet, illetve a jelen Tájékoztatóban meghatározott más rendelkezésekkel összefüggésben ilyen módon kérhet tájékoztatást. A megküldött kérelmet és a tájékoztatást-kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.
   2. 6.7.2 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem/tájékoztatás-kérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről vagy válaszol a tájékoztatás-kérésre. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem/tájékoztatás-kérés összetettségét és azok számát, ez a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható.
   3. 6.7.3 A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem/tájékoztatás-kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet/tájékoztatás-kérést, a választ lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.
   4. 6.7.4 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán vagy nem válaszol a tájékoztatás-kérésre, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem/tájékoztatás-kérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés/válasz elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  12. 6.8 Panaszhoz való jog
   A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +3613911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
  13. 6.9 Bírósághoz fordulás joga
   A Felhasználó, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  14. 6.10 Felhasználó kötelezettségei
   1. 6.10.1 A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa esetlegesen más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
   2. 6.10.2 Bármely Felhasználó Portál használata során esetlegesen megadott e-mail címének vagy adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a Portál megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal történő esetleges használatával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.
   3. 6.10.3 Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 7. 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. 7.1 Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos hatósági (bírósági, rendőrségi stb.) megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
  2. 7.2 A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  3. 7.3 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
  4. 7.4 A Felhasználó a Portál ismételt látogatásával elfogadja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Kéthely, 2020. június hónap 01. nap

Ez a honlap „cookie”-kat (sütiket) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, a felhasználó azonosítása nélkül. A honlap további használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A cookie beállítások bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. További információ itt: Adatkezelési tájékoztató

elfogadom